Private Video Surveillance Solution

คือ บริการออกแบบติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพื่อการเฝ้าระวังภัยที่ถูกออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรของคุณ ระบบของเราจะสามารถทำงานได้อย่างครอบคลุม สามารถจับสิ่งผิดปกติ และแจ้งเตือนไดต้ ามเวลาที่เ กิดขึ้น จริง ทำใหก้ารเฝ้าระวงั ในพื้นที่เ ป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่สามารถทำการวิเคราะห์ และประมวลผลวีดีดโอ (Video Analytic) เพื่อนำไปใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น จรวจจับคนเข้า และออกจากพื้นที่ (People Counting) หรือวิเคราะห์ความหนาแน่นของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นได้
ไม่มีรายการสินค้ามนหมวดหมู่นี้.